ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande algemene voorwaarden van WISSE SMIT ADVOCATUUR van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1: WISSE SMIT ADVOCATUUR

1.1. WISSE SMIT ADVOCATUUR is een eenmanszaak naar Nederlands recht, ingeschreven bij de KvK onder nr. 65824156.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1. Een opdracht komt uitsluitend tot stand met WISSE SMIT ADVOCATUUR als zodanig en niet met enige aan WISSE SMIT ADVOCATUUR verbonden (rechts)persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners en de dochterondernemingen van WISSE SMIT ADVOCATUUR.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.2. WISSE SMIT ADVOCATUUR is jegens u niet aansprakelijk (noch jegens anderen aan wie werkzaamheden worden verleend) op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, de wet of anderszins, voor enig bedrag in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill en is evenmin aansprakelijk voor enige gevolg-, incidentele, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de opdracht, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade.

3.3. Iedere aansprakelijkheid van WISSE SMIT ADVOCATUUR zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van WISSE SMIT ADVOCATUUR moet komen ingevolge de voorwaarden van de van toepassing zijnde polis(sen) in het desbetreffende geval. Indien uit welke hoofde dan ook geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar(s) onder de hierboven genoemde verzekering(en), zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door WISSE SMIT ADVOCATUUR is gefactureerd in het desbetreffende geval in het desbetreffende kalenderjaar.

3.4. Indien WISSE SMIT ADVOCATUUR jegens u (dan wel jegens anderen aan wie werkzaamheden worden verleend) op grond van deze overeenkomst of anderszins in verband met de werkzaamheden aansprakelijk zijn voor schade waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is WISSE SMIT ADVOCATUUR niet hoofdelijk maar maximaal voor een redelijk deel met die anderen aansprakelijk. De aansprakelijkheid van WISSE SMIT ADVOCATUUR is in ieder geval beperkt tot dat gedeelte van de totale schade of het verlies dat billijkerwijs aan haar valt toe te rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan WISSE SMIT ADVOCATUUR toe te rekenen omstandigheden tot de schade of verlies hebben bijgedragen in verhouding tot de bijdragen van anderen. Een eventuele uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door overige aansprakelijke (rechts)­personen op enig moment opgelegd of overeengekomen laat de beoordeling van de gedeeltelijke aansprakelijkheid van WISSE SMIT ADVOCATUUR onverlet evenals het feit dat een vordering tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd kan worden. Ook indien de schade door overlijden, de ontbinding van of het faillissement van een andere aansprakelijke (rechts)­persoon of door welke andere oorzaak dan ook niet langer over alle aansprakelijke (rechts)­personen kan worden omgeslagen, is de aansprakelijkheid van WISSE SMIT ADVOCATUUR beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat billijkerwijs aan WISSE SMIT ADVOCATUUR valt toe te rekenen.

3.5. Al uw vorderingen met betrekking tot de werkzaamheden of anderszins uit deze overeenkomst voortvloeiend zullen in ieder geval binnen een jaar na de datum waarop u zich van die vordering bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, vervallen.

3.6. De beperkingen genoemd in artikel 3.3. en 3.5. zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WISSE SMIT ADVOCATUUR of voor zover deze beperkingen bij wet of beroepsregelgeving verboden zijn.

3.7. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de werkzaamheden of anderszins uit hoofde van deze overeenkomst uitsluitend uitoefenen tegen WISSE SMIT ADVOCATUUR en niet tegen de onderaannemers, leden, bestuurders, functionarissen, partners, opdrachtgevers of werknemers van WISSE SMIT ADVOCATUUR. Deze overeenkomst, waaronder de in artikel 3.2. tot en met 3.6. en dit artikel 3.7. neergelegde beperkingen is mede bedoeld ten behoeve van alle personen, die hier dan ook een beroep op kunnen doen. Alle werkzaamheden worden uitsluitend door WISSE SMIT ADVOCATUUR aanvaard en uitgevoerd en hiertoe wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:403 (lid 2), 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW uitgesloten.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door WISSE SMIT ADVOCATUUR ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart WISSE SMIT ADVOCATUUR tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door WISSE SMIT ADVOCATUUR ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3. U dient het toezicht op de werkzaamheden aan een daartoe gekwalificeerd persoon op te dragen. U bent verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met betrekking tot de diensten, het gebruik of de implementatie van de resultaten van de diensten alsmede voor de vaststelling of de diensten geschikt zijn voor het door u beoogde doel.

4.4. Voor zover u bekend, is alle door of namens u verstrekte informatie (“Cliënt­informatie”) in alle materiële opzichten juist en volledig. De verstrekking aan WISSE SMIT ADVOCATUUR van Cliëntinformatie zal geen inbreuk vormen op het auteursrecht of enig ander recht van een derde.

4.5. WISSE SMIT ADVOCATUUR mag vertrouwen op de aan WISSE SMIT ADVOCATUUR ter beschikking gestelde Cliëntinformatie en, tenzij uitdrukkelijk anders met elkaar overeengekomen, heeft geen verantwoordelijkheid om deze te beoordelen of te onderzoeken.

4.6. Betaling van declaraties van WISSE SMIT ADVOCATUUR dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform het rapport wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten ( BIK ) komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (één procent) per maand en is WISSE SMIT ADVOCATUUR gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. De keuze van een eventueel door WISSE SMIT ADVOCATUUR in te schakelen derde zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. WISSE SMIT ADVOCATUUR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van WISSE SMIT ADVOCATUUR.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat WISSE SMIT ADVOCATUUR er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1. WISSE SMIT ADVOCATUUR heeft het recht het door haar gehanteerde tarieven en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen WISSE SMIT ADVOCATUUR enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het tarief of voormelde reiskostenvergoeding.

6.2. In het geval WISSE SMIT ADVOCATUUR namens opdrachtgever wordt verzocht zich in een (gerechtelijke) procedure te stellen, behoudt WISSE SMIT ADVOCATUUR zich het recht voor zich niet eerder te stellen in de (gerechtelijke) procedure dan nadat het verschuldigde griffierecht en/of andere te betalen bedragen op voorhand door opdrachtgever zijn voldaan aan WISSE SMIT ADVOCATUUR, dan wel dat daartoe voldoende zekerheid is gesteld door opdrachtgever (zulks slechts ter beoordeling en goedkeuring door WISSE SMIT ADVOCATUUR).

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners van de hiervoor bedoelde WISSE SMIT ADVOCATUUR, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen (van de partners) en voor en/of in opdracht van WISSE SMIT ADVOCATUUR werkzame personen.

7.2. Deze overeenkomst omvat de gehele tussen ons gesloten overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden en andere zaken die daarin geregeld worden, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en toezeggingen die hier verband mee houden, met inbegrip van enige eerder overeengekomen geheimhoudingsovereenkomsten. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van, en zijn van toepassing op, alle overeenkomsten tussen partijen, evenals op alle toekomstige overeenkomsten en verdere rechtshandelingen of andere handelingen die WISSE SMIT ADVOCATUUR met, namens of jegens u heeft verricht en die uit deze overeenkomsten voortvloeien. Nadat deze algemene voorwaarden voor de eerste maal zijn toegepast, zullen zij zonder verdere kennisgeving van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten tussen de partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien blijkt dat enige bepaling van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

7.3. Niet alleen WISSE SMIT ADVOCATUUR maar ook iedere aan WISSE SMIT ADVOCATUUR verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

7.4. WISSE SMIT ADVOCATUUR en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr M.L. Blackstone kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. WISSE SMIT ADVOCATUUR en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr M.L. Blackstone zullen deze gelden storten bij een door WISSE SMIT ADVOCATUUR in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. WISSE SMIT ADVOCATUUR en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr M.L. Blackstone zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

7.5. WISSE SMIT ADVOCATUUR is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door WISSE SMIT ADVOCATUUR een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn/haar toestemming te geven.

7.6. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en WISSE SMIT ADVOCATUUR is Nederlands recht van toepassing.

7.7. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost Nederland, Nederland.